Thiết lập sản phẩm

Thêm một sản phẩm ảo trong WooCommerce

WooCommerce

Bài viết này là một phần của các loại sản phẩm khác nhau:

  1. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce
  2. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 
  3. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
  4. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce
  5. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
  6. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce

Chúng tôi đã trình bày chi tiết một số loại sản phẩm WooCommerce. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét quá trình thêm các sản phẩm ảo, sản phẩm có thể tải xuống và sản phẩm bên ngoài (đơn vị liên kết).

Thêm sản phẩm ảo

Quá trình ban đầu để tạo ra một sản phẩm ảo cũng giống như bất kỳ sản phẩm đơn giản nào. Bạn có thể vào Sản phẩm → Thêm mới
Nhập các thông tin cần thiết như tên, mô tả, danh mục, v.v.
Để tạo sản phẩm ảo, hãy chọn hộp kiểm ‘Ảo’ trên bảng loại sản phẩm. Sau khi bạn đánh dấu một sản phẩm là ảo, phần giao hàng sẽ biến mất khỏi hộp Dữ liệu sản phẩm.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
Thêm một sản phẩm ảo

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *