Thiết lập sản phẩm

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce

Set up products in WooCommerce

Bài viết này là một phần của các loại sản phẩm khác nhau:

  1. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce
  2. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce
  3. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
  4. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce
  5. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
  6. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce

Như bạn đã biết, một sản phẩm được nhóm lại là một tập hợp các sản phẩm tương tự nhau mà khách hàng có thể mua riêng lẻ. Thêm một sản phẩm được nhóm lại không phức tạp và ít nhiều tương tự như quá trình thêm một sản phẩm đơn giản, ngoại trừ một vài bước. Hãy cùng tìm hiểu cách thêm sản phẩm được nhóm.
Trên bảng quản trị, chuyển đến Sản phẩm → Thêm mới

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce 1
Thêm một sản phẩm nhóm

Trên trang sản phẩm, hãy thêm TênDanh mục của sản phẩm được nhóm của bạn.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 1
Thêm tên và danh mục

Tiếp theo, trên hộp Dữ liệu sản phẩm, chọn tùy chọn Sản phẩm được nhóm từ menu thả xuống.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 2
Chọn loại sản phẩm

Cài đặt dữ liệu sản phẩm

Khi bạn chọn tùy chọn Sản phẩm nhóm, hộp Dữ liệu sản phẩm sẽ thay đổi để chỉ hiển thị các trường có liên quan cần thiết cho một sản phẩm được nhóm. Tất cả các trường khác mà bạn thấy trên một trang sản phẩm đơn giản sẽ biến mất.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 3
Hộp Dữ liệu sản phẩm của một sản phẩm được nhóm

Sau khi định cấu hình các trường này, bạn có thể xuất bản sản phẩm được nhóm của mình lên cửa hàng bằng cách nhấp vào nút Đăng.

Thêm sản phẩm con vào sản phẩm được nhóm

Khi các sản phẩm được nhóm được xuất bản, nút Thêm mới sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm. Bạn có thể sử dụng nút này để thêm các sản phẩm con vào sản phẩm được nhóm của mình.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 4
Thêm sản phẩm con

Các cài đặt cho sản phẩm con cũng giống như bất kỳ sản phẩm đơn giản nào khác. Bạn phải thêm tên, danh mục, giá cả, kích thước và bất kỳ thông tin liên quan nào khác mà bạn muốn thêm vào sản phẩm.
Cài đặt phân tách một sản phẩm con với một sản phẩm đơn giản là Thông tin sản phẩm được liên kết.
Để đặt điều này, hãy chuyển đến Dữ liệu sản phẩm → Các sản phẩm được kết nối
Trên trường Các sản phẩm theo nhóm, hãy tìm kiếm sản phẩm được nhóm mà bạn muốn liên kết với sản phẩm con của mình.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 5
Liên kết sản phẩm con với sản phẩm đã nhóm

Sản phẩm được nhóm của bạn gần như đã sẵn sàng.

Ẩn sản phẩm con khỏi các tìm kiếm riêng lẻ

Một cài đặt bổ sung mà bạn có thể làm bây giờ là ẩn sản phẩm con khỏi các tìm kiếm danh mục. Bằng cách làm này, bạn đang làm cho sản phẩm con chỉ hiển thị trong các tìm kiếm như một phần của sản phẩm nhóm, không phải riêng biệt.
Để thiết lập điều này, hãy chuyển đến hộp Đăng ở góc trên cùng bên phải và thay đổi Mức độ hiển thị catalog thành ‘Ẩn‘.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 6
Đặt chế độ hiển thị catalog

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể xuất bản sản phẩm con và có thể thêm nhiều sản phẩm con khác nếu cần.
Sau khi hoàn tất việc tạo sản phẩm được nhóm của mình với bộ sản phẩm con, bạn hoặc khách hàng có thể xem chúng trên trang sản phẩm như hình bên dưới.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 7
Hiển thị sản phẩm được nhóm lại

Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự hiển thị của các sản phẩm con, bạn có thể chuyển đến cài đặt Nâng cao trên hộp Dữ liệu sản phẩm của sản phẩm được nhóm.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 8
Thay đổi thứ tự hiển thị của các sản phẩm con

Related Posts