Thiết lập sản phẩm

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce

Set up products in WooCommerce

Bài viết này là một phần của các loại sản phẩm khác nhau:

  1. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce
  2. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 
  3. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
  4. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce
  5. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
  6. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce

Chúng tôi đã trình bày chi tiết một số loại sản phẩm WooCommerce. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét quá trình thêm sản phẩm bên ngoài liên kết.

Thêm Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết

Quá trình tạo một sản phẩm liên kết cũng giống như tạo bất kỳ sản phẩm nào khác. Đi tới: Sản phẩm → Thêm mới.
Nhập tên, mô tả và các trường bắt buộc khác. Trong hộp Dữ liệu sản phẩm, chọn Sản phẩm bên ngoài / Đơn vị liên kết.
Khi bạn chọn tùy chọn này, hai trường bổ sung sẽ được thêm vào trong phần Chung. Đó là:

  • URL sản phẩm – Tại đây, bạn có thể nhập URL sản phẩm của một trang web khác.
  • Nút văn bản – Hiển thị văn bản do bạn chọn cho sản phẩm bên ngoài. Đối với sản phẩm được bán trực tiếp tại cửa hàng của bạn, nút này sẽ hiển thị “Thêm vào giỏ hàng”.

Khi bạn chon Sản phẩm bên ngoài/ liên kêt thì một số trường không cần thiết cho sản phẩm bên ngoài (hàng tồn kho, giao hàng, thuế, v.v.) cũng sẽ biến mất.

Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
Thêm một sản phẩm bên ngoài/liên kết

Đọc một số mẹo để quản lý sản phẩm hiệu quả tại đây..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *