Thiết lập sản phẩm

Hướng dẫn quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce

Set up products in WooCommerce

Các loại sản phẩm khác nhau:

  1. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce
  2. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce
  3. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
  4. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce
  5. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
  6. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce

WooCommerce cho phép bạn đặt danh mục, từ khóathuộc tính cho sản phẩm của mình. Đây là những khía cạnh quan trọng sẽ cung cấp cấu trúc có tổ chức cho danh sách sản phẩm của bạn. Nếu bạn thiết lập các tính năng này một cách thích hợp, khách hàng sẽ dễ dàng tìm thấy các sản phẩm cụ thể thông qua cửa hàng của bạn hơn.
Bạn sẽ tìm thấy trang cài đặt cho từng bảng điều khiển.

Danh mục sản phẩm

Để tìm trang cài đặt cho các danh mục, hãy truy cập Sản phẩm → Danh mục
Bạn cũng có thể thêm danh mục mới trong khi tạo sản phẩm, nhưng để có cài đặt chi tiết, tốt nhất bạn nên truy cập trang cài đặt danh mục theo hướng dẫn này.

Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 1
Trang cài đặt cho các danh mục

Bạn có thể thêm Tên, Đường dẫnMô tả cho danh mục tại đây. Bạn cũng có thể chỉ định xem bạn có muốn lồng danh mục mới vào danh mục hiện có hay không bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống ở Danh mục cha.

Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 1 2
Thêm danh mục mới

WooCommerce cho phép bạn chọn cách các danh mục sẽ được hiển thị trên giao diện khách hàng với kiểu hiển thị menu thả xuống.

Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 3
Chọn loại hiển thị và hình thu nhỏ cho các danh mục

Sau khi nhập tất cả các chi tiết cần thiết, hãy nhấp vào nút Thêm danh mục mới để hoàn tất quá trình.
Bạn cũng có thể sửa đổi thứ tự của các danh mục này bằng cách nhấp và kéo thả một danh mục.

Từ khóa sản phẩm (Tag)

Để tìm trang cài đặt cho Thẻ sản phẩm, bạn có thể vào Sản phẩm → Từ khóa
Tương tự như cài đặt cho trang danh mục, bạn có thể thêm Tên, Đường dẫnMô tả cho từ khóa mới của mình và nhấp vào nút Thêm tag mới.

Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 4
Thêm từ khóa sản phẩm mới

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính sản phẩm là cực kỳ quan trọng khi bạn bán các sản phẩm có biến thể. Để tìm trang cài đặt cho Thuộc tính, bạn có thể đi tới Sản phẩm → Các thuộc tính
Bạn có thể thêm Tên và Đường dẫn tĩnh cho thuộc tính mới. Có hộp kiểm “Bật lưu trữ?” Để giúp bạn đặt lưu trữ sản phẩm cho thuộc tính này. Đánh dấu vào hộp kiểm nếu bạn muốn bật tính năng này.

Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 5
Thêm một thuộc tính mới

Có hai trường khác mà bạn có thể định cấu hình trước khi tạo thuộc tính.
Trình đơn thả xuống xác định cách bạn chọn loại thuộc tính cho sản phẩm – nhập thủ công hoặc chọn từ trình đơn thả xuống.
Sau khi bạn thêm tất cả các cài đặt, đừng quên nhấp vào nút Thêm thuộc tính.

Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 6
Xác định lựa chọn thuộc tính

Bạn đã tạo một thuộc tính mới. Bây giờ bạn phải cấu hình các điều khoản trong thuộc tính này. Ví dụ: hãy tạo thuộc tính “Kích thước”.
Bạn có thể đi tới cài đặt của thuộc tính bằng cách nhấp vào Cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm ở cuối bên phải của hàng thuộc tính.
Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 7
Một cửa sổ mới sẽ được hiển thị với tiêu đề ‘Thêm mới kích thước’.
Thêm Tên, Đường dẫn và Mô tả.
Sau khi bạn thêm tất cả các thông tin cần thiết, hãy nhấp vào nút Thêm mới kích thước.

Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 8
Định cấu hình các điều khoản trong một thuộc tính

Bạn có thể thêm nhiều kích thước bằng cách lặp lại quy trình.
Khi bạn thêm tất cả các kích thước có sẵn, bạn có thể tìm thấy các thuộc tính và thuật ngữ của mình được hiển thị trên trang thuộc tính.

Quản lý Danh Mục, Thẻ và Thuộc Tính sản phẩm trong WooCommerce 9
Hiển thị các điều khoản và thuộc tính

Đây là các thuộc tính toàn cầu, bạn có thể sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào. Ngoài ra, bạn có thể tạo các thuộc tính tùy chỉnh trong khi tạo một sản phẩm có biến thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *