Cấu hình WooCommerce

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce

Thiết lập cấu hình WooCommerce

Hướng dẫn Cấu hình WooCommerce:

  1. Hướng dẫn cấu hình Chung trong WooCommerce
  2. Hướng dẫn cấu hình Sản phẩm trong WooCommerce
  3. Hướng dẫn cấu hình Thuế trong WooCommerce
  4. Hướng dẫn cấu hình Vận chuyển trong WooCommerce
  5. Hướng dẫn cấu hình Thanh toán trong WooCommerce
  6. Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
  7. Hướng dẫn cấu hình Email trong WooCommerce
  8. Hướng dẫn cấu hình Nâng cao trong WooCommerce

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách cấu hình Khách thanh toán, Tạo tài khoản, Chính sách bảo mật và Giữ lại thông tin cá nhân.
Đây là nơi bạn thiết lập các tùy chọn để quản lý tài khoản cũng như cài đặt quyền riêng tư trên cửa hàng WooCommerce của mình. Điều hướng đến WooCommerce > Thiết lập > Tài khoản & Bảo mật.

Khách thanh toán

Một trong những khía cạnh đầu tiên mà bạn cần định cấu hình trên trang này là Thanh toán của khách. Về cơ bản, nó kiểm soát việc bạn có muốn cho phép khách hàng mua hàng trên trang web của mình mà không cần đăng nhập hay không. Tùy thuộc vào hành vi của khách hàng trên trang web của bạn, bạn có thể định cấu hình tùy chọn này. Bạn sẽ thấy hai tùy chọn. Đầu tiên là cho phép khách hàng mua hàng mà không cần tạo tài khoản. Tùy chọn thứ hai cho phép khách hàng đăng nhập vào tài khoản hiện có trong quá trình thanh toán.

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
Chọn xem bạn có muốn cho phép khách thanh toán mà không cần đăng nhập hay không.

Nếu cả hai tùy chọn được bật, người dùng khách sẽ thấy trang Thanh toán như ảnh chụp màn hình bên dưới.

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
Người dùng khách sẽ có thể đặt hàng trên trang web của bạn mà không cần tạo tài khoản.

Tạo tài khoản

Trên trang này, bạn cũng có thể kiểm soát cách khách hàng tạo tài khoản trên cửa hàng của bạn. Bạn có thể cho phép khách hàng tạo tài khoản từ trang Thanh toán hoặc trang Tài khoản của tôi. Chỉ cần bật hộp kiểm để cho phép các tùy chọn này.
Ngoài ra, để làm cho vấn đề dễ dàng hơn cho khách hàng, bạn có thể bật tùy chọn tạo tên người dùng cho khách hàng dựa trên tên, họ hoặc địa chỉ email của họ. Tương tự, bạn cũng có thể tự động tạo mật khẩu mạnh trong quá trình tạo tài khoản.
Bạn chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm để bật từng tùy chọn này.

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
Xác định bạn muốn cấu hình cách tạo tài khoản cho khách hàng.

Khi được kích hoạt, khách hàng chỉ cần nhập địa chỉ email của họ và mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email đó.

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
Hệ thống sẽ tự động tạo tên người dùng và mật khẩu.

Nếu bạn quyết định tắt các cài đặt này, khách hàng sẽ tìm thấy các trường để tự tạo tên người dùng và mật khẩu.

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
Nếu các cài đặt này bị vô hiệu hóa, thành viên muốn đăng ký sẽ có thêm hai trường để nhập tên người dùng và mật khẩu.

Yêu cầu xóa tài khoản

Ở đây có hai cài đặt xác định cách bạn xử lý các yêu cầu xóa tài khoản trên cửa hàng của mình. Khi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, bạn có thể chọn có muốn xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến đơn đặt hàng hay không. Tương tự, bạn cũng có thể xác định xem bạn có muốn thu hồi quyền truy cập vào các tệp có thể tải xuống khi khách hàng yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân hay không. Bạn có thể chọn theo ý thích của mình và giữ cho hộp kiểm được Bật hoặc Tắt.

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
Bạn có thể bật xem bạn có muốn xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến đơn đặt hàng hay không cũng như thu hồi quyền truy cập vào các tệp có thể tải xuống tại đây.

Chính sách bảo mật

Trang này cũng giúp bạn thiết lập chính sách bảo mật của mình. Bạn cũng có thể cá nhân hóa văn bản mô tả chính sách bảo mật của bạn trên trang thanh toán cũng như trang đăng ký tài khoản. Xin lưu ý, bạn sẽ phải tạo sẵn một trang chính sách bảo mật và chèn shortcode vào đây để có thể hiển thị văn bản trên các trang Đăng ký và Thanh toán.
WooCommerce theo mặc định đặt một số văn bản mẫu trên cả hai trường này, bạn có thể chọn giữ lại hoặc thay đổi.

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
Tại đây, bạn có thể chỉ định trang chính sách bảo mật của mình, cũng như chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung để mô tả chính sách trên các trang đăng ký và thanh toán.

Giữ lại thông tin cá nhân

Trên trang này, bạn cũng sẽ tìm thấy các tùy chọn để chỉ định khoảng thời gian bạn muốn lưu giữ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Có 5 cài đặt khác nhau và đối với mỗi cài đặt, bạn sẽ tìm thấy các trường giúp bạn chỉ định thời lượng. Bạn có thể chọn khoảng thời gian từ ngày, tuần, tháng hoặc năm rồi nhập giá trị vào trường dữ liệu số.
Tại đây có sẵn các tùy chọn để giữ lại dữ liệu cá nhân cho các tài khoản không hoạt động, đơn đặt hàng đang chờ xử lý, đơn đặt hàng không thành công, đơn hàng bị hủy và đơn hàng đã hoàn thành.
Dựa trên khung thời gian bạn đặt ở đây, dữ liệu cá nhân sẽ được giữ lại trên cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn cấu hình Tài Khoản & Bảo mật trong WooCommerce
Bạn có thể chỉ định thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân trong các trường hợp khác nhau.

Xem bài viết của chúng tôi về GDPR để hiểu các sắc thái của việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng trên cửa hàng WordPress WooCommerce của bạn.
Hy vọng bài viết này đã cung cấp hiểu biết rõ ràng về quản lý tài khoản và cài đặt quyền riêng tư trên cửa hàng WooCommerce của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *