Quản lý cửa hàng

Giải thích chi tiết về các loại sản phẩm khác nhau trong WooCommerce

Store Manager for WooCommerce

Các loại sản phẩm khác nhau:

  1. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce
  2. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce
  3. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
  4. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce
  5. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
  6. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce

Bạn có thể bắt đầu thêm sản phẩm vào cửa hàng, sau khi định cấu hình Cài đặt sản phẩm của cửa hàng. Nếu bạn không quen thuộc với các bước để định cấu hình sản phẩm, vui lòng đọc bài viết hướng dẫn nhanh của chúng tôi về cấu hình sản phẩm. WooCommerce giúp bạn quản lý sản phẩm bằng cách cung cấp một số loại sản phẩm. Một cách tốt để quản lý các sản phẩm trong cửa hàng của bạn là phân loại chúng theo các loại sản phẩm khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu các Loại sản phẩm WooCommerce khác nhau để hiểu rõ hơn về chúng.

Các loại sản phẩm WooCommerce mặc định

Theo mặc định, WooCommerce cung cấp một tập hợp các loại sản phẩm mà bạn có thể tạo trên cửa hàng của mình. Trong khi tạo một sản phẩm mới, bạn có thể chọn tùy chọn cho loại sản phẩm và theo đó các cài đặt sẽ thay đổi. Dưới đây là một cái nhìn nhanh về các loại sản phẩm WooCommerce mặc định mà bạn có thể tạo.

Sản phẩm đơn giản

Sản phẩm đơn giản là loại sản phẩm phổ biến và dễ hiểu nhất trong WooCommerce. Một sản phẩm đơn giản là một sản phẩm vật lý độc nhất, độc lập mà bạn có thể phải giao hàng cho khách hàng. Để bắt đầu, bạn có thể tạo một sản phẩm đơn giản, chỉ định giá & SKU cho sản phẩm và bắt đầu bán chúng. ví dụ: Sách.
Sản phẩm đơn giản trong WooCommerce là một trong những sản phẩm dễ cấu hình nhất. Bạn có thể thêm giá, SKU và thông tin chi tiết về kho hàng và xuất bản một sản phẩm đơn giản. Trong khi tạo sản phẩm mới, bạn có thể chọn ‘Sản phẩm đơn giản’ từ menu thả xuống.

các loại sản phẩm khác nhau trong WooCommerce 1
Tạo một sản phẩm đơn giản thực sự dễ dàng.

Để hiểu chi tiết quy trình thiết lập Sản phẩm đơn giản, hãy tham khảo bài viết của chúng tôi Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce.

Sản phẩm nhóm

Sản phẩm nhóm là một nhóm các sản phẩm đơn giản được kết hợp với nhau để tạo thành một thực thể duy nhất. Sản phẩm nhóm sẽ không có giá hoặc các tính năng khác. Bản sắc của sản phẩm nhóm được tạo ra bởi một số sản phẩm con có các tính năng độc đáo của riêng chúng. Ngay sau khi tạo sản phẩm nhóm, bạn có thể thêm ít nhất một sản phẩm con vào sản phẩm nhóm. Khách hàng của bạn cũng có thể mua bất kỳ sản phẩm con nào từ sản phẩm được nhóm chung. ví dụ: Một bộ sáu ly.
Bạn có thể chọn tùy chọn ‘Sản phẩm nhóm’ từ menu thả xuống và chỉ định các sản phẩm bạn đang liên kết với nhau. Không cần đặt giá cho sản phẩm nhóm vì nó sẽ phụ thuộc vào các sản phẩm con.

Các loại sản phẩm khác nhau trong WooCommerce 2
Bạn có thể kết hợp nhiều sản phẩm đơn giản để tạo thành một sản phẩm nhóm.

Để hiểu quy trình thiết lập Sản phẩm nhóm, vui lòng tham khảo bài viết của chúng tôi Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce.

Sản phẩm ảo

Sản phẩm ảo được định nghĩa đơn giản là một sản phẩm không phải là một thực thể vật chất. Vì lý do này, không cần phải vận chuyển một sản phẩm như vậy. Do đó, việc xác định và cấu hình một sản phẩm ảo là một quá trình đơn giản và dễ hiểu. Bạn không phải bận tâm về các chi tiết như kích thước và trọng lượng của sản phẩm, thường là một phần của bất kỳ cài đặt sản phẩm nào khác. ví dụ: Bạn liệt kê một dịch vụ (được cung cấp trực tiếp) như một sản phẩm trong cửa hàng của bạn.
Để tạo sản phẩm ảo, bạn có thể chọn hộp kiểm cho sản phẩm đó trong khi tạo sản phẩm.

Các loại sản phẩm khác nhau trong WooCommerce 3
Sản phẩm ảo thường là các dịch vụ được cung cấp trực tiếp hoặc một sản phẩm có thể tải xuống.

Để hiểu chi tiết cách thiết lập Sản phẩm ảo, hãy tham khảo bài viết của chúng tôi Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce.

Sản phẩm có thể tải xuống

Tương tự như các sản phẩm ảo, các sản phẩm có thể tải xuống cũng không yêu cầu giao hàng. Chúng có sẵn dưới dạng tệp có thể tải xuống với đường dẫn hoặc URL được chỉ định. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có giới hạn về số lượt tải xuống các sản phẩm đó. Theo một cách có vẻ mỉa mai, WooCommerce cho phép thiết lập các tùy chọn vận chuyển cho các sản phẩm có thể tải xuống. Trên thực tế, điều này bao gồm tình huống bạn muốn gửi một phiên bản đóng gói (như đĩa CD) của sản phẩm cho khách hàng. Nếu sản phẩm của bạn chỉ có thể tải xuống và không có phiên bản thực, bạn có thể đánh dấu sản phẩm đó là sản phẩm ảo.
Tương tự như các sản phẩm ảo, bạn có thể đánh dấu vào hộp kiểm cụ thể trong khi tạo các sản phẩm có thể tải xuống. Một bước bổ sung trong khi tạo các sản phẩm có thể tải xuống sẽ là chỉ định đường dẫn tệp và các chi tiết khác như hạn chế quyền truy cập của người dùng.

Các loại sản phẩm khác nhau trong WooCommerce 4
Yếu tố phân biệt của một sản phẩm có thể tải xuống là bạn cần chỉ định đường dẫn tệp.

Để hiểu chi tiết cách tạo Sản phẩm có thể tải xuống, vui lòng tham khảo bài viết của chúng tôi Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce.

Sản phẩm bên ngoài/ liên kết

Có những trường hợp bạn liệt kê một sản phẩm trong cửa hàng của mình, nhưng bạn không phải là người bán sản phẩm thực sự. Khách hàng của bạn muốn mua những sản phẩm như vậy sẽ được chuyển hướng đến URL mà bạn chỉ định trong cài đặt sản phẩm. Bạn không cần phải thêm bất kỳ dữ liệu sản phẩm cụ thể nào vào cửa hàng của mình.
Trong khi tạo sản phẩm, bạn có thể chọn tùy chọn ‘Sản phẩm bên ngoài/ liên kết’ từ menu thả xuống. Tại đây, bạn sẽ phải chỉ định url của sản phẩm cũng như văn bản sẽ hiển thị trên nút Thêm vào giỏ hàng.

Các loại sản phẩm khác nhau trong WooCommerce 5
Với các sản phẩm liên kết, bạn cần chuyển hướng khách hàng đến một trang bên ngoài để họ có thể mua sản phẩm.

Để hiểu chi tiết cách thiết lập Sản phẩm bên ngoài/ liên kết, vui lòng tham khảo bài viết của chúng tôi Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce.

Sản phẩm có biến thể

Loại sản phẩm này cho phép bạn thêm các biến thể vào cùng một sản phẩm để tạo ra một sản phẩm phức tạp, có thể thay đổi. Mỗi biến thể của sản phẩm có giá riêng, Mã hàng, kho hàng có sẵn, … ví dụ: Áo sơ mi hoặc áo thun với các kích cỡ khác nhau và màu sắc khác nhau.
Trong khi tạo sản phẩm, bạn có thể chọn tùy chọn ‘Sản phẩm có biến thể’ từ menu thả xuống. Để có thể tạo các biến thể khác nhau, bạn sẽ phải thiết lập các thuộc tính và xác định giá trị cho từng biến thể đó. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính và giá trị khác nhau để tạo các biến thể. Sau đó, bạn có thể tạo thủ công các biến thể có sẵn hoặc tạo tất cả các biến thể có thể trong một lần. Bạn có thể cập nhật chi tiết riêng cho từng biến thể, sau khi tất cả các biến thể bắt buộc được tạo.

Các loại sản phẩm khác nhau trong WooCommerce 6
Dựa trên các thuộc tính và giá trị xác định của chúng, bạn có thể tạo các biến thể khác nhau của cùng một sản phẩm.

Để hiểu chi tiết cách thiết lập Sản phẩm biến đổi, bạn có thể kiểm tra bài viết của chúng tôi Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce.

Các loại sản phẩm tùy chỉnh được tạo bằng plugin

Ngoài các loại sản phẩm trên, bạn có thể thêm một số loại sản phẩm khác bằng các plugin cụ thể. ví dụ: Tiện ích mở rộng cho “Đăng ký tư cách thành viên có thể xem sản phẩm”. Chúng tôi sẽ thảo luận về một số loại sản phẩm phổ biến mà bạn có thể tạo bằng cách sử dụng plugin.

Subscription product

Bạn có thể tạo các sản phẩm “đăng ký theo dõi định kỳ” bằng các plugin khác nhau như WooCommerce Subscriptions. Khi bạn cài đặt plugin này, bạn sẽ có thể tạo hai loại sản phẩm bổ sung – Simple subscription và Variable subscription. Với sự trợ giúp của plugin, bạn sẽ có thể quản lý các sản phẩm đăng ký một cách hiệu quả với các tùy chọn thanh toán định kỳ và hơn thế nữa. Trong khi tạo sản phẩm, bạn có thể chọn ‘Simple subscription’ hoặc ‘Variable subscription’ và sau đó thiết lập các khía cạnh khác của sản phẩm.

Subscription product
Các sản phẩm đăng ký có thể là một cách tuyệt vời để có thu nhập định kỳ trên cửa hàng của bạn.

Để biết thêm, hãy xem bài viết trên WooCommerce subscription plugins.

Bookable product

Các plugin như WooCommerce Bookings sẽ giúp bạn tạo các sản phẩm có thể đặt trước trong cửa hàng của mình. Trong khi tạo sản phẩm, bạn có thể chọn tùy chọn ‘Bookable product’ từ menu thả xuống. Sản phẩm sẽ có các tùy chọn giúp bạn xác định các khoảng thời gian có sẵn để đặt phòng, khách hàng có thể lựa chọn. Nó có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho thuê, đặt chỗ ở, cuộc hẹn và sự kiện.

Bookable product
Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều phạm vi nếu cửa hàng của bạn có khả năng tạo ra các sản phẩm có thể cho phép đặt hàng trước

Để biết thêm về sản phẩm bookable products, hãy xem bài viết trên Best Booking plugins.

Membership product

WooCommerce Memberships plugin giúp bạn bán tư cách thành viên như một loại sản phẩm và cung cấp quyền truy cập hạn chế vào các cấp thành viên khác nhau. Hơn nữa, bạn có thể kết hợp nó với đăng ký để có một số tính năng thú vị được thêm vào tư cách thành viên, chẳng hạn như thanh toán định kỳ.
Khi bạn cài đặt Memberships plugin, cửa hàng của bạn sẽ có tùy chọn để liên kết bất kỳ loại sản phẩm nào của bạn với gói thành viên. Bạn có thể chỉ cần tạo sản phẩm thuộc loại mong muốn, sau đó tạo các gói thành viên khác nhau dưới dạng giá trị thuộc tính. Plugin giúp bạn xác định gói thành viên và sau đó chọn để gắn nó với sản phẩm bạn đã tạo.

Membership product
Tư cách thành viên là một chiến lược tuyệt vời cho một cửa hàng Thương mại điện tử và sử dụng tiện ích mở rộng trong WooCommerce, bạn có thể gắn tư cách thành viên cho bất kỳ loại sản phẩm nào.

Để hiểu thêm về tính năng hội viên, hãy tham khảo bài viết trên Best Memberships plugins.

Bundled product

Với Product Bundles, bạn có thể tạo các sản phẩm đi kèm trên cửa hàng của mình. Sẽ có một tùy chọn trong hộp meta Dữ liệu sản phẩm để chọn loại sản phẩm làm ‘Product Bundle’ Bạn có thể bao gồm bất kỳ loại sản phẩm nào khác mà bạn chọn vào gói, ngoại trừ các sản phẩm Được nhóm và Bên ngoài. Đối với sản phẩm đi kèm, bạn có thể thêm giá mới hoặc giữ nguyên giá của từng sản phẩm trong gói.

Product bundle
Gói sản phẩm là một chiến lược bán hàng hiệu quả.

Tham khảo bài viết Product Bundles để biết thêm về cách tạo bundled products.

Auctions

Auctions for WooCommerce plugin tạo một loại sản phẩm tùy chỉnh khác được gọi là đấu giá. Với sự trợ giúp của loại sản phẩm này, bạn có thể giới thiệu các phiên đấu giá khác nhau trong cửa hàng của mình. Bạn có thể dễ dàng thêm các thông số kỹ thuật khác cần thiết cho sản phẩm Đấu giá như thời gian bắt đầu và kết thúc, mức tăng giá thầu, v.v.

Auction product
Loại sản phẩm tùy chỉnh này cho phép bạn tổ chức đấu giá trên cửa hàng WooCommerce của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *